Inzerce pozemků a zahrad
Změněno: 27.02.2024 v 12:21 ID: 18414411
Kód zakázky: 160-NP02350, Nabízíme k prodeji část o výměře cca 1648 m2 z pozemku parc.č. 97/1, určeného dle platného Územního plánu Vražné pro bydlení v ploše s regulativem BV - "bydlení v rodinných domech - venkovské" v návaznosti na pozemek stávajícího bytového domu na pozemcích parc.č. 92 a 97/2, vše k. ú. Hynčice u Vražného. Na pozemku s regulativem BV dle platného ÚPN je možné kromě jiného využití umísťovat rodinné domy do 3 b.j. Příjezdová komunikace je obecní a je platným územním plánem vedena jako veřejné prostranství PV. Součástí nabídky je i podíl na možné příjezdové komunikaci podél jižní hranice pozemku (cca 442 m2).
Hlavní využití ve funkční ploše BV:
- bydlení v rodinných domech
Přípustné využití:
- domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, stacionáře
- občanské vybavení, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše
- parky a veřejná zeleň včetně dětských hřišť
- veřejná prostranství
- stavby veřejné nebo související dopravní infrastruktury
- stavby veřejné nebo související technické infrastruktury
- parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst
- jednotlivé garáže
- fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách
- stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, plastiky, turistické přístřešky, altány, kaple, boží muka), další zeleň (např. stromořadí, aleje, remízy), vodní toky a plochy, protipovodňové, retenční a protierozní opatření
Podmíněně přípustné využití:
- Ve stabilizovaných plochách zastavěného území jsou podmíněně přípustné plochy staveb pro rodinnou rekreaci – přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.
- stavby pro zemědělství a nerušící výrobu, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v okolním území a které s rodinnými domy tvoří hospodářský celek
Nepřípustné využití:
- bydlení v bytových domech
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu a skladování
Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách:
- připouští se zástavba o výšce do 2 běžných nadzemních podlaží, přípustné je obytné podkroví
- Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,4
Podmínky prostorového uspořádání ve stabilizovaných plochách:
- zástavba území (zejména zástavby proluk, přístavby a nástavby) bude odpovídat převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (např. budou respektovat stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných a hospodářských stavení, rekreační charakter vnitrobloků) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území
- koeficient zastavění plochy se nestanovuje
Na pozemek zasahuje koridor plánovaného trasování veřejné technické infrastruktury, konkrétně koridor VN pro dlouhodobě uvažovanou stavbu jaderné elektrárny v katastru obce Blahutovice.

Kontakt

Ing., Ing. arch. Bohuslav Kunat

RE/MAX MONARCHA

Masarykova třída 105/29, 779 00, Olomouc
https://realitymonarcha.cz/

Více informací o RE/MAX MONARCHA


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle těchto podmínek.

Další podobné inzeráty: