Obchodní podmínky právní prověrky nemovitosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY
„PRÁVNÍ PROVĚRKA NEMOVITOSTI“

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Právní prověrka nemovitosti“ se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené mezi Klientem a FORLEX s.r.o., advokátní kanceláří, se sídlem Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ: 702 00, IČO: 042 75 705, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 63028.

1.2 Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde užité následující význam:

 • Ceník – příslušný ceník (popř. ceníky) Poskytovatele upravující výši Odměny za poskytování Služby Klientovi na základě Smlouvy. Aktuální znění Ceníku ke dni uzavření Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek.
 • Klient – jakákoliv osoba, která využívá Služeb na základě Smlouvy a Podmínek; Klientem je buď Klient spotřebitel, nebo Klient podnikatel;
 • Klient spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem; Klient spotřebitel je mj. chráněn ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele;
 • Klient podnikatel – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; zejména osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů;
 • Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi Klientem a třetí osobou prostřednictvím Poskytovatele o prodeji Nemovitosti, či o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu;
 • Nemovitost – věc nemovitá ve smyslu Občanského zákoníku nacházející se na území České republiky, která není vyloučena z obchodování ve smyslu právního řádu České republiky. Jedná se zejména o bytovou jednotku, nebytovou jednotku, stavbu, pozemek. Pro účely těchto Podmínek se za Nemovitost rozumí i družstevní podíl v bytovém družstvu;
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Odměna – za poskytování Služby náleží Poskytovateli odměna v dohodnuté výši, a to včetně daně z přidané hodnoty. Plátcem Odměny je Klient, coby objednatel Služeb, není-li dohodnuto jinak;
 • Podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky Služby uveřejněné na internetových stránkách [;
 • Poskytovatel – FORLEX s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ: 702 00, IČO: 042 75 705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 63028;
 • Report – Klientovi určený výstup Poskytovatele na základě provedené Služby;
 • Služba – provedení právní prověrky Nemovitosti za účelem uskutečnění zamýšleného nákupu, pronájmu, či propachtování Nemovitostí;
 • Smlouva – písemná nebo ústní dohoda o poskytnutí Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem na základě stanovených podmínek (vč. Podmínek);
 • Zákon na ochranu osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Právní prověrka nemovitosti

2.1 Klient kontaktuje Poskytovatele přes objednávkový formulář umístěný na internetových stránkách Poskytovatele, popř. jiným, pro Poskytovatele přijatelným způsobem, a identifikuje Nemovitost, o jejíž právní posouzení Poskytovatelem v rámci Služby Poskytovatele má zájem. V objednávkovém formuláři si Klient dále mj. zvolí způsob úhrady Odměny Poskytovateli a způsob převzetí Reportu. Potvrzením a odesláním objednávkového formuláře Klientem Poskytovateli Klient souhlasí se smluvními podmínkami provedení Služby uvedených v těchto Podmínkách.

2.2 Poskytovatel nejpozději do druhého pracovního dne objednávku Klienta potvrdí prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou Klientem v objednávkovém formuláři. Potvrzením této objednávky je uzavřena Smlouva.

2.3 Poskytovatel prohlašuje, že pro účely vyhotovení Reportu využívá výlučně informací získaných od Klienta a dále pak z veřejných rejstříků, a to z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a centrální evidence exekucí.

2.4 Veškeré eventuální poplatky, které je nutné vynaložit pro získání relevantních informací z veřejně přístupných rejstříků pro vyhotovení Reportu, hradí Poskytovatel. Stejně tak Poskytovatel hradí veškeré jeho hotové výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s poskytnutím Služby Klientovi. Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služby Odměnu.

2.5 Klient uhradí Odměnu Poskytovateli bankovním převodem na bankovní účet uvedený v potvrzení Objednávky.

2.6 Poskytovatel se zavazuje vyhotovit a předat Report Klientovi do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku uhrazení Odměny za Službu Poskytovateli. Poskytovatel Klientovi předá vyhotovený Report v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou Klientem v objednávkovém formuláři, nebo v listinné podobě na pobočce Poskytovatele, kterou Klient pro tyto účely upřednostnil v objednávkovém formuláři, popř. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasláním na kontaktní adresu Klienta, a to dle volby Klienta při zadávání objednávky.

2.7 V případě uzavření Smlouvy s Klientem spotřebitelem distančním způsobem se Poskytovatel zavazuje zahájit poskytování Služeb ne dříve než po uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Lhůty k plnění dle čl. 6 výše tak v případě Klienta spotřebitele nezačnou běžet před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy.

2.8 Poskytovatel nabídne Klientu spotřebiteli možnost výslovně požádat o dřívější zahájení poskytování Služeb dle § 1823 Občanského zákoníku. Doručením této žádosti se Klient spotřebitel zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu či její poměrnou část za poskytnutí Služeb, které stihl na základě Smlouvy do okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy stranou vykonat.

2.9 Ustanovení čl. 2.6 a 2.7 výše se nevztahuje na poskytování Služeb Klientům podnikatelům.

 1. Další práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat Služby na základě Smlouvy uzavřené s Klientem, aby měl Klient příležitost koupit, pronajmout, či propachtovat Nemovitost s vědomím možných souvisejících rizik.

3.2 Poskytovatel se zavazuje Služby provádět s vynaložením veškeré odborné péče, při respektování osobních a obchodních tajemství Klienta, a to v souladu s právním řádem České republiky.

3.3 Poskytovatel není povinen poskytovat Klientovi jiné Služby, než které jsou popsány v těchto Podmínkách či ve Smlouvě.

3.4 Poskytovatel je oprávněn přerušit plnění závazků plynoucích mu ze Smlouvy v případě, kdy je Klient v prodlení s plněním svých podstatných povinností plynoucích mu ze Smlouvy, pokud Klient toto prodlení neodstraní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Poskytovatelem v oznámení Klientovi o takovém prodlení.

 1. Další práva a povinnosti Klienta

4.1 Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytování Služeb uhradit Odměnu ve výši dle Ceníku a poskytnout Poskytovateli veškerou možnou součinnost.

4.2 Klient se zavazuje Poskytovatele informovat o jakékoliv změně svých identifikačních údajů, které je Klient povinen poskytnout Poskytovateli pro účely Smlouvy.

4.3 Klient prohlašuje, že má skutečný zájem koupit, pronajmout, propachtovat Nemovitost.

4.4 V případě prodlení s některou z plateb dle Smlouvy je Klient povinen z takové dlužné částky uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky. Poskytovatel má vůči Klientovi právo na náhradu újmy (škody) vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, kdy je škoda kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 Občanského zákoníku se v takovém případě proto nepoužije.

 1. Mlčenlivost

5.1 Jakékoliv informace, rady, stanoviska, analýzy či jakékoli písemné výstupy získané Klientem v souvislosti s poskytováním Služeb Poskytovatelem dle Smlouvy jsou určeny výhradně Klientovi a nesmí být Klientem poskytnuty nebo zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.2 Text Smlouvy a text jejích příloh nesmí Poskytovatel ani Klient poskytnout jakýmkoliv třetím osobám a musí podniknout veškeré možné kroky k zabránění úniků informací ze Smlouvy.

5.3 Veškeré informace a skutečnosti týkající se poskytováním Služeb a obsahu Smlouvy či Podmínek Poskytovatel považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Klient se proto tímto zavazuje zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech spolupráce mezi Poskytovatelem a Klientem, jejichž zveřejnění či zpřístupnění třetím osobám by mohlo narušit či ohrozit právo Poskytovatele na toto obchodní tajemství.

 1. Práva z vadného plnění

6.1 Práva Klienta vzniklá z vadného plnění Služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

6.2 Klient může uplatnit svá práva vzniklá z vadného plnění Služeb v sídle Poskytovatele.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

7.1 Klient je srozuměn s tím, že některé z jím poskytnutých údajů Poskytovateli mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a s poskytnutím takovýchto osobních údajů Poskytovateli jako správci ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů výslovně souhlasí. Klient tak souhlasí s tím, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů Klienta, a to zejména v rozsahu jména a příjmení, nebo obchodní firmy, akademického titulu, bydliště, sídla, či místa podnikání, rodného čísla, data narození, nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, e-mailové adresy a dalších údajů poskytnutých v rámci Smlouvy.

7.2 Poskytovatel bude takto získané osobní údaje Klienta zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, a to v databázi Poskytovatele při plném respektování povinností správce. Klient je oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele o pravdivé sdělení, jak je s osobními údaji Klienta nakládáno.

 1. Odpovědnost

8.1 Klient plně odpovídá za obsah veškerých údajů, které poskytne Poskytovateli. Klient bere na vědomí, že zadání nepravdivých nebo neúplných údajů může vést k odpovědnosti za újmu (škodu) anebo k trestní odpovědnosti.

8.2 Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených ve veřejných rejstřících. Služby poskytuje na základě údajů z těchto veřejných rejstřících přístupných.

8.3 Poskytovatel využívá údajů z veřejně přístupných rejstříků, a to údajů aktuálních k datu a času uvedenému na daném výpisu z příslušného rejstříku. Poskytovatel neodpovídá za změnu údajů v těchto rejstřících uvedených, pokud k nim dojde po době uvedené ve výpisu z příslušného rejstříku, který je součástí Reportu.

 1. Ukončení smlouvy

9.1 Smlouva zaniká jejím řádným splněním.

9.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 15 dnů, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Vypoví-li Smlouvu Klient, je povinen Poskytovateli uhradit Odměnu či její poměrnou část za poskytnutí Služeb, které stihl na základě Smlouvy do okamžiku doručení výpovědi učiněné druhou smluvní stranou vykonat.

9.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud je Klient v prodlení s plněním svých povinností déle než 5 dnů a ani přes písemnou výzvu Poskytovatele Klient následně nezjedná nápravu ve lhůtě v této výzvě uvedené, která bude činit nejméně 3 dny.

 1. Řešení sporů

10.1 Klient a Poskytovatel se zavazují případné spory vzešlé ze Smlouvy nejdříve vyřešit smírnou cestou. Nepodaří-li se takovýto spor vyřešit do dvou (2) měsíců od vzniku sporu, může se kterákoli strana obrátit na obecný soud České republiky, který s konečnou platností ve věci rozhodne.

10.2 Klient spotřebitel je rovněž oprávněn využít i mimosoudního řešení vzniklého sporu ze Smlouvy, ke kterému je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.czhttp://adr.coi.cz/cs. K mimosoudnímu řešení vzniklého sporu je oprávněna rovněž Česká advokátní komora jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je cak.cz.

 1. Společná a závěrečná ustanovení

11.1 Klient prohlašuje, že je bez omezení schopen řádně plnit své povinnosti vzešlé ze Smlouvy, zejména, že není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanovuje povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízením, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí, který by měl vliv na řádné splnění takové povinnosti.

11.2 Klient prohlašuje, že je plně svéprávný a že osoby Klienta zastupující jsou k tomu oprávněny.

11.3 Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přenechat, převést či postoupit svou povinnost nebo právo plynoucí ze Smlouvy na žádnou třetí osobu.

11.4 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto podmínky. Změna podmínek je účinná od uvedení dne jejich účinnosti v rámci těchto Podmínek uvedeného níže. Práva a povinnosti ze Smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti změny Podmínek jsou takovou změnou Podmínek nedotčeny a uplatní se na ně znění Podmínek účinných ke dni uzavření Smlouvy.

11.5 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné, či neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takto neplatného, či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, či neúčinnému ustanovení nejvíce podobá. Neplatností, či neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení.

11.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran; vyžaduje se písemná forma.

11.7 Nedílnou součástí těchto Podmínek je Příloha č. 1 – Ceník.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2. 1. 2017.

V Ostravě dne 2. 1. 2017

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář.

Příloha č. 1

Ceník

Úkon Cena včetně DPH
Standardní prověrka 3.900 Kč
Nestandardní prověrka Dle individuální domluvy
Další úkony Dle individuální domluvy